Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CÁI BÈ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1210 1042 29 139 88.5 %
Tháng 10 1364 1192 34 138 89.9 %
Tháng 9 1422 1203 28 191 86.6 %
Tháng 8 1679 1136 60 483 71.2 %
Tháng 7 1531 1132 97 302 80.3 %
Tháng 6 1635 899 464 272 83.4 %
Tháng 5 1236 182 953 101 91.8 %
Tháng 4 673 47 484 142 78.9 %
Tháng 3 1372 94 1039 239 82.6 %
Tháng 2 1041 66 799 176 83.1 %
Tháng 1 981 29 880 72 92.7 %