Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 40 36 0 4 90 %
Tháng 7 154 152 0 2 98.7 %
Tháng 6 213 211 0 2 99.1 %
Tháng 5 253 252 0 1 99.6 %
Tháng 4 240 240 0 0 100 %
Tháng 3 245 245 0 0 100 %
Tháng 2 181 175 0 6 96.7 %
Tháng 1 119 117 1 1 99.2 %