Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm hội Huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 3 94 94 0 0 100 %
Tháng 2 193 193 0 0 100 %
Tháng 1 142 142 0 0 100 %