Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Đồng Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 59 59 0 0 100 %
Tháng 6 250 245 5 0 100 %
Tháng 5 182 182 0 0 100 %
Tháng 4 120 120 0 0 100 %
Tháng 3 200 200 0 0 100 %
Tháng 2 201 201 0 0 100 %
Tháng 1 88 88 0 0 100 %