Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Mỹ Lương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 113 61 52 0 100 %
Tháng 6 283 162 121 0 100 %
Tháng 5 331 162 169 0 100 %
Tháng 4 124 71 53 0 100 %
Tháng 3 251 138 78 35 86.1 %
Tháng 2 186 132 27 27 85.5 %
Tháng 1 74 49 24 1 98.6 %