Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Chưa trực tuyến Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

Loading...