Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp phép khai thác nghêu giống tự nhiên, nghêu thương phẩm

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Cai Lậy
Lĩnh vực Thủy sản

Loading...