Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (cấp xã)

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...