Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...