Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...