Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động

Loading...