Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên nước

Loading...