Tìm thấy 111 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (DIEU41-QD11 THAY THẾ DIEU40-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở (DIEU34-QD11 THAY THẾ DIEU33-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (DIEU35-QD11 THAY THẾ DIEU34-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (DIEU31-QD11 THAY THẾ DIEU30-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý cho các đối tượng: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức được giao quản lý công trình công cộng; tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao và các hình thức khác theo quy định của pháp luật đầu tư; tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng; tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi; cộng đồng dân cư được giao đất quản lý (DIEU33-QD11 THAY THẾ DIEU32-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (DIEU25-QD11 THAY THẾ DIEU25-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (DIEU27-QD11 THAY THẾ DIEU27-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (DIEU32-QD11 THAY THẾ DIEU31-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Cấp tỉnh) (DIEU29-QD11 THAY THẾ DIEU28-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (DIEU29-QD11 THAY THẾ DIEU28-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (DIEU43-QD11 THAY THẾ DIEU42-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 ((DIEU24-QD11 THAY THẾ DIEU24-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (DIEU51-QD11 THAY THẾ DIEU50-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (DIEU44-QD11 THAY THẾ DIEU43-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo (DIEU45-QD11 THAY THẾ DIEU44-QD18)
Loading...