Tìm thấy 111 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (DIEU46-QD11 THAY THẾ DIEU45-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (DIEU39-QD11 THAY THẾ DIEU38-QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Một phần (Trực tuyến)
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Một phần (Trực tuyến)
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
Một phần (Trực tuyến)
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Loading...