Tìm thấy 111 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
Toàn trình
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
Chưa trực tuyến
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép môi trường (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh)
Loading...