Tìm thấy 416 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 4
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
Mức độ 3
Giải thể tự nguyện hợp tác xã
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Mức độ 3
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Loading...