Tìm thấy 421 thủ tục

Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Mức độ 3
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký thành lập hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 4
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Loading...