Tìm thấy 2132 thủ tục

Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Cấp giấy phép bưu chính.
Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Loading...