Tìm thấy 1979 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)
Toàn trình
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Toàn trình
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Loading...