Tìm thấy 2302 thủ tục

Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Loading...