Tìm thấy 2138 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 4
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 2
QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (8.1, 8.2, 8.5 : ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA CHI NHÁNH Ở TRONG NƯỚC, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH THÔNG BÁO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TRƯỞNG BAN VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI(8.1, 8.2, 8.5 : ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN DANH SÁCH NHÂN DỰ DỰ KIẾN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC LẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.2, 8.5 : ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP PHÒNG GIAO DỊCH CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.2, 8.5: ISO 9001:2015)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (8.1, 8.2, 8.5 : ISO 9001:2015)
Loading...