Tìm thấy 459 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT)
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT)
Mức độ 4
Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT)
Mức độ 4
Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT)
Mức độ 4
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Loading...