Tìm thấy 138 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Mức độ 4
Thông báo tạm ngừng kinh doanh
Mức độ 4
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Mức độ 4
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Mức độ 4
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
Mức độ 4
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
Mức độ 4
Thành lập công ty TNHH một thành viên
Mức độ 4
Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý
Mức độ 4
Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
Mức độ 4
Tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên
Mức độ 4
Giải thể công ty TNHH một thành viên
Mức độ 4
Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Mức độ 4
Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
Loading...