Tìm thấy 138 thủ tục

Mức độ 4
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 4
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Mức độ 4
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Mức độ 4
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Mức độ 4
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)
Mức độ 4
Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)
Mức độ 4
Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)
Mức độ 4
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án
Mức độ 4
Áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 4
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư
Loading...