Tìm thấy 111 thủ tục

Toàn trình
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận khu vực biển
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)
Toàn trình
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Toàn trình
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Một phần (Trực tuyến)
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Chưa trực tuyến
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Loading...