Tìm thấy 115 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Công nhận khu vực biển
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)
Mức độ 2
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
Mức độ 2
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Loading...