Tìm thấy 153 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
Phục hồi danh dự
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 4
Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
Loading...