Tìm thấy 145 thủ tục

Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bản công chứng
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 4
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 4
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Công chứng bản dịch
Mức độ 3
Công chứng di chúc
Mức độ 3
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
Loading...