Tìm thấy 175 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Mức độ 3
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 3
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Loading...