Tìm thấy 53 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Mức độ 4
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)
Mức độ 4
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Mức độ 4
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
Mức độ 4
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 3
Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)
Mức độ 4
Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư
Mức độ 4
Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư
Mức độ 3
Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 3
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 3
Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Loading...