Tìm thấy 49 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
Mức độ 4
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Mức độ 4
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)
Mức độ 4
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Mức độ 4
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
Mức độ 4
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 4
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 4
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 4
Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư
Mức độ 4
Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư
Mức độ 4
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 4
Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.
Loading...