Mức độ 3  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Ký hiệu thủ tục: BXD-TGG-263406
Lượt xem: 688
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện. 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.


Lệ phí


Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.:


Phí


    


Căn cứ pháp lý


Nghị định 42/2017/NĐ-CP
Thông tư 209/2016/TT-BTC
Thông tư 18/2016/TT-BXD
Thông tư 03/2016/TT-BXD
Luật 50/2014/QH13
Nghị định 59/2015/NĐ-CP


- Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; - Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; - Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; - Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; - Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD) Tải về
  • To trinh tham dinh bao cao kinh te ky thuat dau tu xay dung.docx Tải về
  • Tờ trình thẩm định báo cáo KTKT, KTKT điều chỉnh, thiết kế BVTC, dự toán XD, TKBVTC, dự toán XDDC Tải về
  • Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán của Báo cáo KTKT, Báo cáo KTKT điều chỉnh Tải về
  • Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo KTKT/Báo cáo KTKT điều chỉnh Tải về

Không có