Mức độ 3  Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: QL_DKCT05
Lượt xem: 187
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Sổ hộ khẩu (đã điều chỉnh).
Lệ phí


a) Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho - Đính chính các thay đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): mức thu 5.000 đồng/lần đính chính; b) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Mỹ Tho và các xã, phường thuộc thị xã - Đính chính các thay đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): mức thu 2.500 đồng/lần đính chính; c) Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc xóa đói, giảm nghèo.


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về cư trú.

- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký cư trú.

- Nghị quyết số 169/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Công dân nộp hồ sơ tại Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang (gọi chung là cấp huyện) để làm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và hẹn công dân thời gian trả kết quả.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải đến nộp hồ sơ điều chỉnh trong Sổ hộ khẩu.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú về việc điều chỉnh sổ hộ khẩu do thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3 - Nhận lại Sổ hộ khẩu (đã điều chỉnh) tại trụ sở Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang.

- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí. (trừ trường hợp được miễn). Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả Sổ hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02); - Xuất trình Sổ hộ khẩu (HK09); - Tùy từng trường hợp thay đổi mà xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 29 Luật Cư trú. + Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ. + Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ¬ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. + Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong Sổ hộ khẩu. + Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình Sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

File mẫu:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Tải về

Không