Mức độ 4  Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: QL_DKCT06
Lượt xem: 215
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy chuyển hộ khẩu.
Lệ phí


a) Đối với các phường thuộc thành phố Mỹ Tho - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 10.000 đồng/lần đăng ký; - Cấp mới (đối với trường hợp đăng ký thường trú khi có giấy chuyển hộ khẩu - HK07), cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 15.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính tên đường, số nhà: mức thu 8.000 đồng/lần cấp; b) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Mỹ Tho và các xã, phường thuộc thị xã - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 5.000 đồng/lần cấp; - Cấp mới (đối với trường hợp đăng ký thường trú khi có giấy chuyển hộ khẩu - HK07), cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: mức thu 7.500 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính tên đường, số nhà: mức thu 4.000 đồng/lần cấp; c) Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc xóa đói, giảm nghèo.


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về cư trú.

- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký cư trú.

- Nghị quyết số 169/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Công dân nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang (gọi chung là cấp huyện) để làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và hẹn công dân thời gian trả kết quả.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3 - Nhận Giấy chuyển hộ khẩu tại trụ sở Công an huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang.

- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (trừ trường hợp được miễn). Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả Giấy chuyển hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02); - Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

File mẫu:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Tải về

Điều kiện để được cấp giấy chuyển hộ khẩu: a) Các trường hợp chuyển nơi thường trú sau đây được cấp giấy chuyển hộ khẩu: - Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh. Trong trường hợp này, Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền ký giấy chuyển hộ khẩu cho cả các trường hợp chuyển ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh. - Chuyển đi ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh. b) Không thuộc các trường hợp sau: - Các trường hợp thuộc khoản 6 Điều 28 của Luật Cư trú: + Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh; + Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr¬ường và cơ sở giáo dục khác; + Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; + Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể; + Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế. - Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản).