Một phần (Trực tuyến)  Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Ký hiệu thủ tục: 1.004325.000.00.00.H58
Lượt xem: 1900
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng kiểm
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • Cấp ngay sau khi kiểm tra đạt yêu cầu


   


  Trực tuyến


 • Cấp ngay sau khi kiểm tra đạt yêu cầu


   


  Dịch vụ bưu chính


 • Cấp ngay sau khi kiểm tra đạt yêu cầu


   Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Lệ phí


Lệ phí : 50000 Đồng(Lệ phí cấp giấy chúng nhận 50000 đồng/01 Giấy chứng nhận)

Phí


.

Căn cứ pháp lý


 • Số ký hiệu

  Trích yếu

  Ngày ban hành

  Cơ quan ban hành

  199/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

  08-11-2016

  Bộ Tài chính

  238/2016/TT-BTC

  Quy định vé giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

  11-11-2016

  Bộ Tài chính

  16/2014/TT-BGTVT

  Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

  13-05-2014

  Bộ Giao thông vận tải
 


b) Giải quyết TTHC:

 • Đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, Đơn vị đăng kiểm kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra lần đầu xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo quy định.

 • Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại; nếu đầy đủ, hợp lệ thì thu phí, chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm tra các hạng mục theo phương pháp kiểm tra được quy định.

 • Xe kiểm tra đạt tiêu chuẩn, Đơn vị đăng kiểm thu lệ phí, trả hóa đơn thu lệ phí và cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu hành theo quy định. Trường hợp xe có kết quả không đạt, Đơn vị đăng kiểm thông báo hạng mục kiểm tra không đạt của xe cho chủ xe biết để sửa chữa, khắc phục để kiểm tra lại, đồng thời thông báo xe không đạt lên mạng kiểm định.

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Chủ xe hoặc người đưa xe đến kiểm tra lưu hành (sau đây gọi tắt là chủ xe) đưa Xe và hồ sơ này đến Đơn vị đăng kiểm tại địa phương mà xe được đăng ký và cấp biển số để kiểm tra lưu hành.

Hồ sơ xuất trình

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó; Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó;   Bản chính: 1 Bản sao: 1
Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực   Bản chính: 1 Bản sao: 0

Hồ sơ phải nộp:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu sau ngày thông tư này có hiệu lực);   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.