Mức độ 4  Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ký hiệu thủ tục: GDDT19
Lượt xem: 839
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền); Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiêp hoặc qua bưu điên.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc cho phép thành lập của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền); của Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng; người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập.
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tu và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

  1. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả kiểm tra;
  2. Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Không quy định

File mẫu:

Theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.