Mức độ 4  Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

Ký hiệu thủ tục: GDDT25
Lượt xem: 407
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoăc qua bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Lệ phí


Không


Phí


0


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.


  1. Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ đuợc khắc phục, nhà truờng gửi trực tiếp hoặc qua buu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi truờng đặt trụ sở để xem xét, quyết định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đuợc hồ sơ đề nghị cho phép truờng hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, nếu hồ sơ chua đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để nhà truờng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;

  1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép truờng hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp trong đó nêu rõ ngành đuợc đào tạo. Nếu chua cho phép thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

 

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; c) Biên bản kiểm tra.

File mẫu:

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục.