Mức độ 3  Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ký hiệu thủ tục: T-TGG-287237-TT
Lượt xem: 4222
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 5 Ngày


     Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày


   Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy; thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa Số: 132/2008/NĐ-CP

 • Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH Số: 35/2012/TT-BLĐTBXH • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc đánh giá phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện);

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh SPHH gửi hồ sơ Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ và ra thông báo.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 07, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH; Phụ lục 7 - TT 35.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu:

- Đã thực hiện chứng nhận hợp quy. - Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.