Mức độ 4  Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Ký hiệu thủ tục: 1.007762.000.00.00.H58
Lượt xem: 449
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Tiền Giang (Số 04, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); - Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Nhà ở và công sở
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.
Lệ phí


    


Phí


    


Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 100/2015/NĐ-CP Số: Nghị định 100/2015/NĐ-CP

 • Thông tư 20/2016/TT-BXD Số: Thông tư 20/2016/TT-BXD

 • -- Chủ đầu tư xây dựng lập Hồ sơ phương án giá theo quy định và gửi 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án tổ chức thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở xã hội và đã được kiểm toán về chi phí của dự án theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán để thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án. -- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thực hiện việc thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư đề nghị. -- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định giá của chủ đầu tư, cơ quan được giao thẩm định giá có trách nhiệm tổ chức thẩm định và có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đồng ý và nội dung cần chỉnh sửa (nếu có). -- Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định.

Lich su cap nhat tthc

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Phương án giá; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có); Bản chính: 0Bản sao: 1
- Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Các tài liệu khác có liên quan. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: