Toàn trình  Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001758.000.00.00.H58
Lượt xem: 1582
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ (đơn đề nghị) qua đường bưu điện. 

Số lượng hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Thời hạn giải quyết


06 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định 140/2018/NĐ-CPThông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCNghị định 136/2013/NĐ-CP

- Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

File mẫu:

Không