Một phần (Trực tuyến)  Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Ký hiệu thủ tục: 1.001739
Lượt xem: 549
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện;Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Thời hạn giải quyết


Không quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTCNghị định 136/2013/NĐ-CP


- Bước 1: Trưởng thôn lập danh sách đối tượng (trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp) và tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn thôn gửi Hội đồng xét duyệt.

- Bước 2: Hội đồng xét duyệt xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp.

File mẫu:

Không