Một phần (Trực tuyến)  Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

Ký hiệu thủ tục: 1.001639.000.00.00.H58
Lượt xem: 1606
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết20 ngày làm việc


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnQuyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Lệ phí


Không


Phí


0


Căn cứ pháp lý- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chỉnh phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.


a) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

c) Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

- Tờ trình đề nghị giải thể (Các văn bản liên quan) 

File mẫu:

Không