Toàn trình  Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Ký hiệu thủ tục: 1.004515.000.00.00.H58
Lượt xem: 370
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Giáo dục và đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục Mầm non
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 10 Ngày làm việc


  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  Trực tuyến

 • 10 Ngày làm việc


  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  Dịch vụ bưu chính

 • 10 Ngày làm việc


  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Quyết định cho phép giải thể trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP • - Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện;

 • - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Biên bản kiểm tra;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trong đó nêu rõ lý do đề nghị giải thể, các biện pháp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP