Toàn trình  Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 2.000444.000.00.00.H58
Lượt xem: 1029
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Biển và hải đảo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý


.

.

.

File mẫu:

Không