Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động

Loading...