Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Công nhận khu vực biển

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Biển và hải đảo

Loading...