Một phần (Trực tuyến)  Công nhận khu vực biển

Ký hiệu thủ tục: 1.009481.000.00.00.H58
Lượt xem: 1479
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 5 - 02733. 993846), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

 

Lĩnh vực Biển và hải đảo
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết


- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định hồ sơ.- Thời hạn tiến hành thẩm định: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan trả lời bằng văn bản không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không quy định


Phí


Không quy định


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế


  • Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường qua đường bưu điện, nộp trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

  • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 0.5 ngày làm việc, SởTài nguyên và Môi trườngtrả lại hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do.

  • Bước 3: Thẩm định hồ sơ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

  • Bước 4: Thông báo kết quả: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, SởTài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP PHỤ LỤC III-tien cap quyen kT nuoc.docx Bản chính: 2 Bản sao: 0
Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.   Bản chính: 0 Bản sao: 2

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 11/2012/NĐ-CP); Tải về
  • Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển; Tải về
  • Sơ đồ khu vực biển đề nghị giao, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao (được lập theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP) Tải về

Không