Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Cơ quan giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân

Loading...