Toàn trình  Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Ký hiệu thủ tục: 2.002385.000.00.00.H58
Lượt xem: 5140
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

   a) Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang (quầy số 07 - 0273.3993847), số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

   b) Cách thức thực hiện

   - Thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp.

   - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

   - Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

   - Tiếp nhận trực tuyến theo địa chỉ https://dichvucong.tiengiang.gov.vn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận khai báo.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


   - Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.   - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.   - Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.   - Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.   - Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.


   Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai báo đến UBND cấp tỉnh nơi thiết bị được sử dụng. Riêng đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì khai báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính. Việc khai báo phải được thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân có thiết bị bức xạ.

   Bước 2: UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ.

   - Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin phiếu khai báo (nếu có);

   - Cấp Giấy xác nhận khai báo (không cấp Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ).

 

Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu kèm theo).

File mẫu:

  • Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế Tải về

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang (quầy số 07 - 0273.3993847), số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.