Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ

Loading...