Tìm thấy 439 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mức độ 3
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Mức độ 4
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19
Mức độ 3
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia
Loading...