Toàn trình  Cấp lại thẻ an toàn điện

Ký hiệu thủ tục: 2.000643.000.00.00.H58
Lượt xem: 2464
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Lĩnh vực Điện
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ.

 • Trực tuyến
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Thẻ an toàn điện
Lệ phí


...


Phí


...


Căn cứ pháp lý
 • Luật 28/2004/QH11 Số: 28/2004/QH11

 • Luật 24/2012/QH13 Số: 24/2012/QH13

 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP Số: 14/2014/NĐ-CP

 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP Số: 51/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2021/TT-BCT Số: 05/2021/TT-BCT

 • Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ khoản 6, Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện Số: 13/2022/TT-BCT

 • Cấp lại đối với các trường hợp: khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ; * Bước 1: Nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp thẻ đến Sở Công Thương. * Bước 2: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Thời gian cấp thẻ cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động; Bản chính: 1Bản sao: 0
02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Mau don de nghi cap lai the an toan dien.doc Tải về

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng thẻ an toàn điện