Tìm thấy 2331 thủ tục

Mức độ 3
Lắp mới đồng hồ nước-quận/huyện/thị xã
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 4
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Mức độ 4
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Loading...