Tìm thấy 385 thủ tục

Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Mức độ 4
Hỗ trợ dự án liên kết
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 3
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Loading...